Trait anymap::any::UncheckedAnyExt[][src]

pub trait UncheckedAnyExt: Any {
    unsafe fn downcast_ref_unchecked<T: Any>(&self) -> &T;
unsafe fn downcast_mut_unchecked<T: Any>(&mut self) -> &mut T;
unsafe fn downcast_unchecked<T: Any>(self: Box<Self>) -> Box<T>; }

Required methods

Implementors